Rodzaj szkody
Co już zrobiłeś/aś
Klauzula Informacyjna RODO
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Lesta Expert sp z o.o. , której siedziba znajduje się
  w Opolu, ul. Cieszyńska 7, 45-316 Opole, tel. +48 775449201,
  +48 775461526, +48 796468774, fax +48 775432715,
  e-mail: info@kancelarialesta.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Kranc,
  tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania
  i przedstawienia oferty dochodzenia roszczeń w ramach likwidacji szkód dla osób poszkodowanych w wypadkach.

Podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana danych osobowych:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora / stronę trzecią:
 1. marketing produktów i usług własnych,
 2. windykacja i egzekucja należności.
 1. Odbiorcy danych / kategorie odbiorców danych: osoby fizyczne, prawne oraz podmioty, do których kierowane są roszczenia odszkodowawcze, świadkowie wypadków, ubezpieczyciele, organy ścigania, sądy, kancelarie prawne oraz inne podmioty właściwe lub uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

 

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:

 1. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, jak również w okresie późniejszym, jeśli wymagać tego będą od administratora odrębne przepisy prawa albo zapisy umów, czy innych instrumentów prawnych obligatoryjnych dla administratora.
 2. Ma Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pani / Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to ma Pani / Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie Pani / Pana danych osobowych:
 1. nie jest wymogiem ustawowym,
 2. jest  wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy,
  w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie prawnej określonej w pkt 3 lit. b.

Podanie danych osobowych będących wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy jest obowiązkowe, natomiast podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, będzie brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania, natomiast niepodanie danych, których podanie jest dobrowolne, nie powoduje żadnych konsekwencji , a jedynie może utrudniać realizację ww. celu przetwarzania.

 1. Decyzje dotyczące Pani / Pana nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani / Pana dane osobowe są profilowane.

Zasady profilowania. Profilowanie prowadzone jest wyłącznie dla kategoryzacji rodzajów (typów, tytułów) dochodzeń odszkodowawczych oraz w zakresie parametrów determinujących sposób prowadzenia postepowań odszkodowawczych.

Znaczenie i przewidywane konsekwencje profilowania. Profilowanie jest kluczowym i nieodzownym elementem wymaganym dla prawidłowej realizacji ww. celu przetwarzania. Profilowanie to nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.