Darmowa analiza sprawy

ZAMÓW TERAZ

Pomimo ustawicznej poprawy infrastruktury drogowej, związanej z rozbudową chodników i ciągów komunikacyjnych dla pieszych, w dalszym ciągu dochodzi do wypadków, związanych z poślizgnięciem się na nierównej lub śliskiej nawierzchni. Odnotowujemy także szkody, związane z niewłaściwie zabezpieczonymi studzienkami kanalizacyjnymi, schodami i balkonami znajdującymi się w złym stanie technicznym.

Byłeś uczestnikiem wypadku na chodniku, ale nie widziałeś, kto jest odpowiedzialny za powstałą szkodę? Zespół Kancelarii Lesta wskazuje, iż zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek odśnieżenia, usunięcia błota i lodu z nawierzchni chodnika, położonego wzdłuż nieruchomości, spoczywa na jej właścicielu!


Przykład pomyślnie zrealizowanej sprawy:

Do Kancelarii Lesta zgłosiła się Pani Krystyna, która doznała wypadku na terenie parku miejskiego. Podczas schodzenia ze schodów, nastąpiła na wyszczerbiony i pokruszony stopień, wskutek czego straciła równowagę i upadła. Wskutek ww. zdarzenia Pani Krystyna doznała złamania nogi i ręki. Pomimo przeprowadzonego procesu leczenia i rehabilitacji, lekarze stwierdzili, iż Poszkodowana do końca życia będzie osobą niepełnosprawną, wymagającą pomocy i opieki osób trzeich.

Pani Krystyna nie była pewna, czy w związku z wypadkiem należy się jej odszkodowanie, stąd zwróciła się do Kancelarii Lesta z prośbą o analizę jej sprawy.

Po dokonaniu gruntownej analizy, prawnicy Kancelarii przystąpili do działania. Zwrócili się do zarządcy parku miejskiego o wskazanie ubezpieczyciela i numeru polisy, a następnie zgłosili roszczenie do właściwego zakładu ubezpieczeń. W trakcie postępowania likwidacyjnego, prawnicy Kancelarii wskazali na fakt, iż przed wypadkiem Pani Krystyna była osobą zdrową i w pełni samodzielną, natomiast w chwili obecnej stała się niepełnosprawna i uzależniona od pomocy osób trzecich. Stąd zażądali na rzecz Poszkodowanej wysokiego zadośćuczynienia, odszkodowania i renty z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej. Ubezpieczyciel uwzględnił jedynie dwa pierwsze roszczenia. Odrzucił natomiast roszczenie co do renty, wskazując na rzekomą możliwość przekwalifikowania Pani Krystyny.

Z takim stwierdzeniem nie zgodzili się prawnicy Kancelarii Lesta, którzy złożyli pozew do sądu. W trakcie procesu dowiedli oni, że Pani Krystyna wskutek wypadku stała się osobą schorowaną i niezdolną do wykonywania jakiejkolwiek pracy. W związku z tym, Sąd przyznał rentę na rzecz Pani Krystyny w żądanej przez Kancelarię Lesta wysokości.


Jeżeli wskutek wypadku na chodniku, powstała szkoda na twojej osobie lub twoich bliskich, Kancelaria Lesta uzyska dla Ciebie świadczenie w postaci m.in.:

  • Odszkodowania za szkody związane z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia – które obejmuje poniesione przez Ciebie koszty, związane z koniecznością zakupu leków; środków medycznych i ortopedycznych, zwrotu za dojazdy do lekarzy oraz szpitali;

  • Zadośćuczynienia, które jest świadczeniem pieniężnym za doznaną przez Ciebie krzywdę, ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne;

  • Zwrotu równowartości utraconych zarobków, które mogłeś uzyskać, gdyby nie zaistniała szkoda na Twojej osobie. Innymi słowy, jeżeli wskutek szkody utraciłeś część lub całość zarobków, zespół Kancelarii Lesta pomoże uzyskać Ci należne wynagrodzenie;

  • Zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby bliskiej, jaką jest małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, a także konkubent;

  • Renty, związanej z utratą zdolności do pracy.

Co zrobić w sytuacji, jeżeli wypadek na chodniku miał miejsce kilka lat temu i nie jesteś pewien, czy coś Ci się należy? Kancelaria Lesta dokona analizy prawnej Twojej sprawy, zmierzającej do ustalenia, czy w Twojej sytuacji nie doszło do jej przedawnienia. Aby wyegzekwować należne Tobie pieniądze, trzeba wiedzieć, że termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o powstaniu szkody. Natomiast w sytuacji, kiedy Twoja sprawa była już przedmiotem rozstrzygnięcia przez Zakład Ubezpieczeń, termin przedawnienia biegnie od daty wydania ostatniej decyzji w przedmiocie przyznania lub odrzucenia twojego roszczenia. Pamiętaj, że jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa – termin przedawnienia może wynosić nawet 20 lat!

Decydując się na powierzenie swojej sprawy zespołowi Kancelarii Lesta, otrzymujesz gwarancję profesjonalnej opieki prawnej, współpracujących z Kancelarią doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Twoja sprawa jest dla Nas priorytetem!
W swojej pracy stawiamy na uczciwość, sumienność oraz terminowość. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku odszkodowań, w przeciwieństwie do wielu korporacji, cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, z którym utrzymujemy stały kontakt i dbamy o jego interesy na każdym etapie postępowania.